Adatkezelési nyilatkozat

A FÉGTHERM Partner Pest-Buda Kft. által üzemeltetett weboldalakon történő látogatással kapcsolatos adatkezelési nyilatkozat

A Fégtherm Partner Pest-Buda Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) az általa üzemeltetett weboldalakon történő látogatásra vonatkozó adatokkal kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatja az ügyfeleit, a felhasználókat és látogatókat(a továbbiakban: Érintett).

 1. Bevezetés

A szervereink által automatikusan naplózott információk

Szervereink automatikusan regisztrálják a felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezen adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Amennyiben szolgáltatás-kínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes ritka esetekben tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak. Minden ilyen esetben azonban a felhasználót előzetesen tájékoztatjuk arról, hogy milyen jellegű és mennyiségű küldeményre számíthat, amennyiben az adott szolgáltatást igénybe kívánja venni és a felhasználó hozzájárulása esetén rendelkezésére bocsátjuk a szolgáltatást. Amennyiben a felhasználó nem ad kifejezett hozzájárulást más szolgáltatások számára való biztosítására, úgy csak és kizárólag azokat szabad számára nyújtani, amelyekre a hozzájárulása kiterjed, és csak addig, amíg kifejezetten nem tiltakozik ellene.

Linkek

Oldalunk számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállalunk felelősséget.

 1. Adatkezelés általános elvei

A személyes adatok kezelésére tisztességes módon minden esetben a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és az adatvédelemmel kapcsolatos „jó gyakorlatoknak” megfelelő módon kerül sor.

Személyes adatkezelésre csak az érintett hozzájárulásán, vagy törvényi felhatalmazás alapján kerül sor. Az Érintett hozzájárulását minden esetben az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülményekre kiterjedő tájékoztatás előzi meg. Az Érintett hozzájárulását csak akkor vesszük figyelembe ha azt kényszertől mentesen, önkéntesen adhatta meg.

Az adatok kezelésére csak előre meghatározott, az Érintettel előre közölt, tisztességes célból kerül sor. Az adatkezelés célhoz kötöttségét az adatkezelés egész folyamatában és az adatok esetleges továbbítása esetén is érvényesítjük.

Nem kezelünk olyan adatot, amely az adatkezelés céljának eléréséhez szükségtelen. Ezen kívül minden olyan esetben törekszünk az adatkezelés terjedelmének minimalizálására, amennyiben ezt az informatikai rendszerek és az adatkezelés céljának eléréséhez fűződő érdek engedi.

Törölni fogunk személyes adatot minden olyan esetben, amikor az adatkezelés célja megszűnt és törvényi kötelezettség nem áll fenn az adat további tárolásával, kezelésével kapcsolatban.

 1. Adatkezelés jogalapja

Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. Egyes adatokat Adatkezelő az Érintett kezdeményezésére, az Érintett által megadott mélységben és az Érintettnek nyújtandó szolgáltatáshoz szükséges ideig, illetve az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályok alapján is kezeli. Ezen adatok tekintetében Érintett ahhoz járul hozzá, hogy az adatokat Adatkezelő az online ügyfélszolgálat és kapcsolatfelvétel biztosítása céljából is kezelje.

A hozzájárulást az Érintettek az adatok önkéntes megadásával adják meg.

 1. Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai, az adatfeldolgozással megbízott személyek jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

 1. Adatfeldolgozás

Adatkezelő csak belső, az Adatkezelővel közvetlenül munka-, illetve megbízási jogviszonyban álló infokommunikációs rendszerüzemeltetőt, mint adatfeldolgozót vesz igénybe a vele kötött szerződés szerint.

Adatkezelő adatfeldolgozójának kijelölését alapos előkészítés előzte meg, és köteles a feladatai teljesítése, a tevékenységének ellátása során tudomására jutott adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabályaink betartásával kezelni.

 1. Adatbiztonság:

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozzuk a hozzáférést a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

 1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Adatkezelő munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintetett, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név:

Fégtherm Partner Pest-Buda Kft.

Levelezési cím:

1134 Budapest Kassák L. u. 41.

E-mail:

fegkft@gmail.com

Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján

 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.

 1. Hírlevél

Érintett által megadott elektronikus levezési címet Adatkezelő – Érintett hozzájárulásával – felhasználja, hogy arra hírlevelet küldjön. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Adatkezelő a hírlevél igénybevétele során Érintett által megadott adatokat kezeli.

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Adatkezelő minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a játékost.

 1. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Az Adatkezelő minden tőle telhető segítséget megad az egyes eljáró hatóságoknak, ha azok törvényes célból és formában törvényes keretek között előterjesztett kérelmükben jogsértéssel alapos okkal gyanúsítható személy személyazonosságának megállapítása céljából adatszolgáltatást kérnek.

Gázkészülékek forgalmazása, márka- és szakszervize. Fég gázkazánok Fég konvektorok Bosch fűtőkészülékek